Status Prawny i Forma Prawna Spółki
    Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna


informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
na podstawie dokumentu:
KRS 0000049056
data wytworzenia informacji:
01.10.2001 r.

 

Założycielem spółki i jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa)

Przedsiębiorstwo Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica Sromowce Wyżne  Spółka Akcyjna zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 24 listopada 1997 roku (Nr Rep. 5712/97) oraz aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 roku (Nr Rep. 6035/97) i zostało wpisane do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (nr rej. RH-1021). Na wniosek Zarządu Spółki złożono wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Gospodarczy wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego Spółkę pod numerem 0000049056 z dnia 27.12.2001 r.

Aktem Notarialnym z dnia 30.06.2004 r. (Rep. A Nr 17660/2004) na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 7 dokonało zmiany w nazwie Spółki na Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna, dopuszczając używania skrótu firmy : ZEW Niedzica S.A .

Firma Spółki brzmi:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

inf. o zmianie nazwy 21.07.2004

Siedzibą spółki jest Niedzica.
Pełny adres:  ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, województwo małopolskie

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4) pozostałe kapitały rezerwowe
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnychstrona główna firmy